Realizacja projektu:

Badania naukowe:

    Badania naukowe w ramach operacji ProEcoFarm są prowadzone w gospodarstwach rolnych Marcina Majewskiego oraz Piotra Zajkowskiego na kompleksach łąkowych w Dolinie Środkowej Odry, objętych programem Natura 2000. W operacji przewiduje się zastosowanie innowacyjnej technologii chowu krów mamek wykorzystującej do sterowania stadem system IoT z uwzględnieniem 4 ras bydła (Limousine, Hereford, Polska Czerwona oraz mieszańców mięsnych) po 10 sztuk każda na wydzielonych kwaterach z częścią wspólną dla krów mamek i cieląt oraz z częściami dedykowanymi dla obu tych grup.
     W ramach prac rozwojowych prowadzone są i będą kontynuowane w kolejnych etapach badania łąkarskie, zootechniczne oraz etologiczne/informatyczne.

W ramach badań łąkarskich na wyznaczonych stałych powierzchniach badawczych wg Crabbe et al. (2019) przewiduje się:
- ocenę składu botanicznego i wartości użytkowej runi – w okresie wegetacji (raz w miesiącu) i w latach badań, odpowiednio, metodą Klappa i Filipka,
- ocenę struktury runi – w tym celu raz w miesiącu badane są warunki świetlne w runi (promieniowanie fotosyntetycznie czynne nad runią i w runi; wskaźnik LAI - współczynnik powierzchni liści) za pomocą przyrządu Accupar LP-80; wysokość runi (herbometrem Jenquip EC20 Plate Meter); stan żywotności dominant runi za pomocą chlorofilomierza firmy Minolta w wersji N-Tester oraz stan kondycji runi w zakresie NDVI za pomocą przyrządu Field Scout CM 1000,
- ocenę plonowania runi – badania wykonywane są w okresie wegetacji (raz w miesiącu) i w latach badań metodą ukosów próbnych (ramka o boku 0,5 m),
- wycenę produkcyjności pastwiska – za pomocą metody Różyckiego,


- analizę wartości pokarmowej runi – w jej zakres wchodzi analiza podstawowa (sucha masa, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), energia brutto, profil kwasów tłuszczowych, karoteny; przygotowanie materiału do analiz poprzedzone jest suszeniem próbek runi w kontrolowanych warunkach (suszarnia komorowa Bindera) i ich zmieleniem młynem tnącym.
Ponadto na obiektach badawczych prowadzone są badania siedliskowe określające warunki wzrostu i rozwoju runi pastwiskowej:
- warunki wilgotnościowe gleby w warstwie 0-10 cm (wilgotność objętościowa gleby, niedosyt wilgotności, konduktywność) – za pomocą sondy Delta-T WET Sensor,
- warunki termiczne gleby w warstwie 0-10 cm (temperatura powierzchni czynnej) – za pomocą sondy Delta-T WET Sensor,
- zawartość materii organicznej i makroskładników w glebie, pH gleby – na podstawie próbek zebranych po każdym sezonie pastwiskowym
W okresie prowadzenia badań prowadzony jest także monitoring warunków pogodowych w miejscu operacji za pomocą danych z stacji meteorologicznej zlokalizowanej w pobliżu.

     W ramach badań zootechnicznych przewiduje się::
- wytyczenie wirtualnego pastwiska i opracowanie harmonogramu wypasu – w oparciu o system VF,
- ocenę współczynnika wykorzystania runi przez zwierzęta – na podstawie badań produkcyjności pastwiska,
- badania smakowitości runi – w oparciu o indeks smakowitości wybranych gatunków runi pastwiska (analiza zgryzów),
- ocenę przyrostów masy zwierząt w sezonie pastwiskowym – na podstawie wyników ważenia cieląt raz w miesiącu.
- analizę jakości poubojowej mięsa – obejmującą analizę podstawowa, cholesterol, witaminę A, profil kwasów tłuszczowych, składniki mineralne, pH i barwę (w systemie CIE: L*, a*, b*, h, C*), zdolność do zatrzymania wody własnej oraz plastyczność, teksturę mięsa: Warner Bratzler i gryzienie (siła maksymalna).
W ramach badań etologicznych/informatycznych przewiduje się:
- badania aktywności żywieniowej krów mamek i cieląt na wirtualnych kwaterach oraz badania etologiczne – w oparciu o system VF.
- analizę danych empirycznych pod kątem wskazania zależności pomiędzy plonem, jakością i wykorzystaniem runi przez pasące się zwierzęta, ich zachowaniem, przyrostami, jakością mięsa wołowego i cechami systemu IoT na tle 4 ras bydła – na podstawie analizy statystycznej danych.

     W pierwszych dwóch etapach w 2021 roku badania koncentrowały się na charakterystyce składu botanicznego runi pastwisk, siedliska łąkowego, wartości użytkowej, plonowania i wartości pokarmowej runi. Szczegółowe badania runi łąkowej stanowiącej bazę paszową dla krów mamek są konieczne, gdyż operacja będzie przeprowadzona na naturalnych kompleksach łąkowych w dolinie rzecznej, których charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie szaty roślinnej i podłoża glebowego determinującego niejednorodny potencjał paszowy obiektu.